# همایش_تخصصی_فرصت_های_تامین_مالی_برای_ناشران_پذیرفت