# بهارفر

معرفی کارکنان تالار ساری

ردیف  نام  و نام خانوادگی  میزان تحصیلات  سمت  ١ علی جعفری  دکتری  مدیر ٢ سامی باباجانی  کارشناسی  مسئول دفتر  ٣ بابک بهارفر  کارشناسی ارشد کارشناس امور سهامداران  ۴ احسان الله صدوقی کاردانی خدمات ۵ یوسف حیدرنژاد دیپلم انتظامات ۶ محسن احمدپور دیپلم انتظامات
/ 0 نظر / 2 بازدید