عرضه سهام آلومينيوم ايران به ۲۱/۰۳/۸۶ موكول شد

با عنايت به ارايه اطلاعات جديد توسط شركت آلومينيوم ايران كه منجر به بازنگري در ارقام پيش بيني درآمد هر سهم و نيز نامه سهامدار عمده در خصوص تامين كسري ذخيره ماليات احتمالي اندوخته طرح و توسعه توسط شركت از محل اندوخته هاي مذكور ( عدم تعهد سهامدار عمده ) و همچنين تهاتر بدهي شركت به ايميدرو با بدهي آلومينيوم المهدي به شركت ، عرضه سهام شركت مذكور در بورس به ۲۱/۰۳/۱۳۸۶ موكول شد تا سرمايه گذاران به منظور ارزيابي اطلاعات جديد و تصميم گيري فرصت كافي داشته باشند.

/ 0 نظر / 4 بازدید