بررسي تحولات بورس اوراق بهادار در حضور رياست محترم جمهوري

 

در جلسه اي كه شب گذشته به رياست دكتر احمدي نژاد و با حضور معاون اول ، معاون اجرايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ،وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع ومعادن ،نفت، كارو امور اجتماعي و رفاه ، روساي با نك مركزي، سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و مدير عامل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد وتحولات اخير بورس و راهكارهاي رونق آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

رئيس جمهور با اشاره به اينكه مردم بايد از سرمايه گذاري در بورس سود ببرند، توسعه ظرفيت بورس و آموزش و اطلاع رساني بيشتر را مورد تاكيد قرار دادند.

 

ايشان مقرر فرمودند وزارت صنايع و معادن با عقد قراردادهاي بلند مدت بهره برداري با شركت هاي معدني، چگونگي بهره برداري و حقوق دولتي را معين كنند .

همچنين پالايشگا هها، پتروشيمي ها و شركتهايي كه مواد اوليه آنها در انحصار دولت مي باشد قبل از واگذاري از طريق عقد قراردادهاي بلند مدت موضوع تامين مواد و قيمت آن را تعيين و اطلاعات شفافي را به بازار سرمايه منعكس نمايند.

رئيس جمهور تاكيد فرمودند كه شركتهاي خوب با قيمت مناسب وارد بورس شود تا مردم از سرمايه گذاري خود سود ببرند.

ايشان با اشاره به ضرورت جذب سرمايه گذاران خارجي تدوين را هكارهاي منظم براي چگونگي تحقق آن را مورد تاكيد قرار دادند.

ا هتمام دولت به بورس نويد بخش آينده خوبي براي بازارسرمايه كشور است.

انتظار مي رود با تشكيل كارگروههايي ابهامات بازار به سرعت بر طرف شود و زمينه حفظ و اعتماد سرمايه گذاران و سهامداران فراهم شود.    

/ 0 نظر / 3 بازدید